Hand-werpen in de zeventiende eeuw

DOOR REMCO SLEIDERINK. In het Antwerpse stadsarchief is deze week een zeventiende-eeuwse versie gevonden van het verhaal over de held Brabo die bij Antwerpen een reus versloeg en diens afgehakte hand vervolgens in de Schelde wierp, vandaar de naam Hand-werpen. Het nieuwe tekstje toont dat de oude, middeleeuwse legende gemakkelijk kon voortleven dankzij geleidelijke aanpassingen.

Bijzonder aan deze versie van omstreeks 1620 is dat de tegenstander van Brabo onder Hollands bevel staat. Daarmee wordt een link gelegd met de afsluiting van de Schelde tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De Antwerpenaars wachtten toen vergeefs op een nieuwe Brabo.

Lees verder

“Où est mon boekentas?”: invloeden van het Nederlands op het taalgebruik van Franstalige Antwerpenaren

DOOR JUDITH WITTERS. Een belangrijke term om over de taalkundige situatie in België te spreken, is die van taalcontact of het samenleven van twee of meer verschillende talen in een regio. Doordat in België drie gemeenschappen en drie talen naast elkaar leven, kunnen we, op nationaal niveau, spreken van een taalcontactsituatie, maar ook binnen de gemeenschappen is er sprake van taalcontact. In Vlaanderen, Brussel buiten beschouwing gelaten, wonen naar schatting 200.000 Franstaligen. Ongeveer 3% van de Vlamingen heeft het Frans als moedertaal.

Lees verder