Eén jaar oorlog

DOOR LUC SELS. Morgen is het één jaar geleden dat Rusland Oekraïne aanviel. Wie hoopte dat de invasie snel voorbij zou zijn, moet vandaag vaststellen dat er geen einde lijkt te komen aan de waanzin. Wie dacht dat oorlog schoon, gericht en precies gevoerd kan worden, ziet nu hoe de vernieling hele gebieden ontmenselijkt, hoe barbaarsheid veel burgers treft en dan vooral zij die de middelen of kracht niet hebben om te vluchten. Wie vermoedde dat het allemaal wel zou meevallen, kan enkel concluderen dat een lokale oorlog niet meer bestaat. De gevolgen voor mondiale voedselzekerheid, wereldmarktprijzen en geopolitieke (wan)orde zijn niet te overzien. Inderdaad, bij een oorlog zijn we allen verliezers.

Lees verder

One year of war

BY LUC SELS. Tomorrow marks one year since Russia attacked Ukraine. Those hoping the invasion would be over soon now find there seems to be no end to the madness. Those believing that wars can be fought in a clean, targeted, and precise manner now see how destruction dehumanises entire regions and how barbarity causes great suffering among many civilians – particularly those without the resources or strength to flee. Those assuming that, all in all, the situation would remain containable can only conclude that local wars no longer exist. The impact on global food security, market prices, and geopolitical (dis)order is massive. Indeed, in times of war, we all lose.

Lees verder

In scientists we trust… right?

BY LAURA LUYTEN As a researcher, Laura Luyten mentors students taking their first steps in science. Some of them discover a real passion for it. But sometimes they are in for a rude awakening: there are also cheaters. A blog about the importance of integrity. About what is going well, but also about room for improvement.

Lees verder

Wie gelooft die wetenschappers nog?

DOOR LAURA LUYTEN. Als onderzoeker begeleidt Laura Luyten heel wat studenten bij hun eerste stappen in de wetenschap. Sommigen ontdekken een echte passie voor wetenschap. Maar soms volgt ook een koude douche: er zijn in de wetenschap ook valsspelers. Een blog over het belang van integriteit, over wat goed loopt, maar ook wat nog beter kan.

Lees verder

Tackling inappropriate behaviour requires guaranteed confidentiality

BY LUC SELS. Last week, the court in Tongeren convicted a KU Leuven professor for raping a female student in 2016. What this student has been through is revolting and deeply unsettles all of us. Some media reports suggest that the University has been lax in this particular case and even covered up facts. This is not true. Allow me to offer some clarification. Not to justify our actions in this case, but to clarify how our confidential network and disciplinary procedures work.

Lees verder

Aanpak van grensoverschrijdend gedrag steunt op garantie van vertrouwelijkheid

DOOR LUC SELS. Vorige week veroordeelde de rechtbank van Tongeren een professor van KU Leuven voor de verkrachting van een studente in 2016. Wat deze studente meegemaakt heeft, is weerzinwekkend en raakt ons allen heel diep. In sommige media wordt de indruk gewekt dat de universiteit in deze specifieke casus laks is geweest, zelfs feiten in de doofpot heeft gestopt. Dat klopt niet. Het is belangrijk om dit te verduidelijken. Niet om ons handelen in deze casus te rechtvaardigen, maar wel om de werking van vertrouwensnetwerk en tuchtprocedures uit te klaren.

Lees verder

‘Bildung’ in Brussel: Hoe lobbyen hoger onderwijsinstellingen op EU-niveau?

DOOR TOINE PAULISSEN. Het onderwijsbeleid van de EU heeft een belangrijke impact op universiteiten en andere instellingen binnen het hoger onderwijs. Voor deze hoger onderwijsinstellingen (HOI) is het daarom vaak van groot belang om invloed uit te oefenen op Europese beleidsmakers. Op basis van een nieuwe studie die recent gepubliceerd werd in European Journal of Higher Education belichten Toine Paulissen, Bert Fraussen en Steven Van Hecke via welke organisatievorm  HOI’s hun stem laten horen bij de Europese  instellingen. Bundelen ze de krachten in een koepelorganisatie, investeren ze in een meer duurzame aanwezigheid via het openen van een verbindingsbureau in Brussel, of combineren ze beide vormen van individuele en collectieve vertegenwoording?  En hoe maken ze de afweging tussen deze verschillende manieren om hun belangen in Brussel te behartigen?

Lees verder