Eén jaar oorlog

DOOR LUC SELS. Morgen is het één jaar geleden dat Rusland Oekraïne aanviel. Wie hoopte dat de invasie snel voorbij zou zijn, moet vandaag vaststellen dat er geen einde lijkt te komen aan de waanzin. Wie dacht dat oorlog schoon, gericht en precies gevoerd kan worden, ziet nu hoe de vernieling hele gebieden ontmenselijkt, hoe barbaarsheid veel burgers treft en dan vooral zij die de middelen of kracht niet hebben om te vluchten. Wie vermoedde dat het allemaal wel zou meevallen, kan enkel concluderen dat een lokale oorlog niet meer bestaat. De gevolgen voor mondiale voedselzekerheid, wereldmarktprijzen en geopolitieke (wan)orde zijn niet te overzien. Inderdaad, bij een oorlog zijn we allen verliezers.

Lees verder

One year of war

BY LUC SELS. Tomorrow marks one year since Russia attacked Ukraine. Those hoping the invasion would be over soon now find there seems to be no end to the madness. Those believing that wars can be fought in a clean, targeted, and precise manner now see how destruction dehumanises entire regions and how barbarity causes great suffering among many civilians – particularly those without the resources or strength to flee. Those assuming that, all in all, the situation would remain containable can only conclude that local wars no longer exist. The impact on global food security, market prices, and geopolitical (dis)order is massive. Indeed, in times of war, we all lose.

Lees verder

Tackling inappropriate behaviour requires guaranteed confidentiality

BY LUC SELS. Last week, the court in Tongeren convicted a KU Leuven professor for raping a female student in 2016. What this student has been through is revolting and deeply unsettles all of us. Some media reports suggest that the University has been lax in this particular case and even covered up facts. This is not true. Allow me to offer some clarification. Not to justify our actions in this case, but to clarify how our confidential network and disciplinary procedures work.

Lees verder

Aanpak van grensoverschrijdend gedrag steunt op garantie van vertrouwelijkheid

DOOR LUC SELS. Vorige week veroordeelde de rechtbank van Tongeren een professor van KU Leuven voor de verkrachting van een studente in 2016. Wat deze studente meegemaakt heeft, is weerzinwekkend en raakt ons allen heel diep. In sommige media wordt de indruk gewekt dat de universiteit in deze specifieke casus laks is geweest, zelfs feiten in de doofpot heeft gestopt. Dat klopt niet. Het is belangrijk om dit te verduidelijken. Niet om ons handelen in deze casus te rechtvaardigen, maar wel om de werking van vertrouwensnetwerk en tuchtprocedures uit te klaren.

Lees verder

Studentenwelzijn tijdens de lockdown: geen alarmfase, wel nood aan zorgzame ondersteuning

DOOR LUC SELS, HILDE FEYS EN RONNY BRUFFAERTS. De impact van COVID-19 op het psychisch leven en welzijn van studenten is niet alomvattend negatief geweest. Dat leren we uit de studentenbevraging die KU Leuven elk jaar uitvoert. De grote meerderheid ervoer een eerder milde en voorbijgaande stress. Toch wijzen de resultaten ook op de nood aan zorgzame ondersteuning, zeker voor studenten in specifieke risicogroepen.

Lees verder

Het Bijzonder Onderzoeksfonds herzien

DOOR LUC SELS. De Vlaamse Regering verhoogt de financiering van het wetenschappelijk onderzoek. Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek krijgt 40 miljoen euro extra. Ook aan het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF) en het Industrieel Onderzoeksfonds (IOF) wordt een impuls gegeven, met uitbreidingen van respectievelijk 35 en 20 miljoen euro. Gezien het belang ervan voor de uitbouw van een eigen universitair onderzoeksbeleid, focussen we in deze bijdrage op de groei én de bijhorende hervorming van het Bijzonder Onderzoeksfonds (BOF).

Lees verder